Каталошки број – 334
Назив програма – Обука за наставу Грађанског васпитања
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Реализатори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак
Област – изборни и факултативни предмети
Компетенције – К1, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета, директор/помоћник директора, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Развој компетенција наставника у планирању, реализацији и евалуацији наставе Грађанског васпитања, коришћењем ефективних и ефикасних метода и техника у циљу развоја ученичких компетенција и подстицања активизма младих у грађанском друштву.
Специфични циљеви – Унапређивање знања наставника о циљевима, исходима и целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања. Оспособљавање наставника за развој ученичких компетенција за 21 век. Оснаживање наставничких компетенција за интерактивни приступ у реализацији наставе Грађанског васпитања
Очекивани исходи – По завршетку обуке очекује се да ће наставници унапредити знања о целовитости процеса учења у настави Грађанског васпитања, да ће бити оснажени да развијају ученичке компетенције за 21 век, да ће примењивати проактивни приступ и методе у реализацији наставе Грађанског васпитања и да ће успешно планирати часове и примењивати технике самовредновања и вредновања.
Теме – Циљеви, исходи и учење у настави Грађанског васпитања, улоге и компетенције наставника и ученика, карактеристике квалитетне наставе Грађанског васпитања и интерактивне методе и технике, планирање часа Грађанског васпитања,израда припреме за час и евалуација
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8