Каталошки број – 652
Назив програма – Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак
Реализатори – Биљана Ускоковић Брковић, Дипломирани биолог, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Љиљана Иванковић, Професор технике и информатике, ОШ “Милица Павловић“ Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаазовању
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета
Општи циљеви – Унапређивање компетенција наставника за успешно планирање и реализацију хибридне наставе.
Специфични циљеви – Упознавање учесника са хибридним моделом наставе – опште смернице. Процена удела онлајн и непосредне наставе у односу на очекиване исходе, специфичност ученика, наставни предмет, методологију рада и доступност ресурса. Усклађивање приступа онлајн и непосредној настави израдом акционог плана. Унапређивање знања и развијање вештина наставника кроз упознавање различитих модела хибридне наставе (модели ротација: изокренута учионица, лабораторијске станице; флексибилан модел за пројектне и слободне активности). Подршка наставнику у циљу употребе различитих алата, креирање сопственог наставног материјала и базе са ресурсима који су подложни изменама. Креирање садржаја и могућности које пружа Мудл (енг. Moodle) платформа.
Очекивани исходи – Наставник препознаје важност и потребу за мењањем начина образовања. Вреднује значај одрживости савременог модела хибридне наставе. Препознаје и повезује позитивне стране непосредног рада у школи и онлајн наставе. Прави акциони план хибридне наставе – дефинише SMART циљеве, кораке, ресурсе, рокове и евалуацију. Усклађује употребу технологије као посредника у креирању наставних садржаја. Овладава техникама, алатима и стратегијом у хибридном моделу наставе. Креира сопствени наставни материјал уз употребу одговарајућег ИКТ средства. Спроводи интеракцију на Мудл платформи.
Теме – Хибридни модел наставе – опште смернице, примери модела хибридне наставе – радионица, процена удела и израда акционог плана за усклађен приступ непосредног рада у школи и онлајн настави, креирање наставног материјала, креирање наставног материјала – радионица, мудл сервис – интеракција, евалуација
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8