Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о предшколском образовању и васпитању

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Правилник о вредновању квалитета рада установе

Стратегија развоја образовања у Србији до 2030. године

Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи