ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

STRATEŠKO PLANIRANjE RAZVOJA ŠKOLA

Rada Karanac, savetnik za razvojno planiranje, Školska uprava u Čačku, Čačak
Dr Željko M. Papić, direktor, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, Čačak

Rezime: Sedam godina nakon započinjanja strateškog planiranja u školama u Republici Srbiji, putem školskog razvojnog planiranja, na uzorku od 30 škola izvršena je analiza rezultata procesa i prikazan je način integrisanja akcionih planova koji nastaju kao produkt samovrednovanja rada škola. Radom je prikazan način funkcionisanja timova i aktiva koji uspešno povezuju sve aktere školskog života oko zajedničke vizije i na taj način organizuje INSET sistem obrazovanja u školi. Analizirani su načini informisanja interesnih grupa i vođenje evidencije o radu. Predložene su procedure rada i zajedničke saradnje stručnih aktiva za razvojno planiranje, timova za samovrednovanje i timova za zaštitu učenika od nasilja.

Preuzmi ceo dokument

STRATEŠKO PLANIRANJE RAZVOJA EKSPERTSKIH ORGANIZACIJA

NA PRIMERU ŠKOLA U MORAVIČKOM OKRUGU

Marko Selaković, Agencija za planiranje, menadžment i edukaciju „Stratkom“ Beograd
Rada Karanac, Školska uprava Čačak
Dr Željko M. Papić, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak

Rezime: Kontinuiranim samovrednovanjem rada i prakse i pronalaženjem načina da se unapredi kvalitet nastave, škole kao ekspertske organizacije strateški planiraju sopstveni razvoj. Procesom strateškog planiranja, škole pruzimaju inicijativu i odgovornost za svoj razvoj i uspešno povezuju sve učesnike školskog života oko zajedničke vizije. Na ovakav način se u školama organizuje INSET sistem obrazovanja  (In-servis Education for Teachers).
Ovaj rad predstavlja rezultat analize samovrednovanja ključnih oblasti u petnaest osnovnih i srednjih škola u Moravičkom okrugu. Prikazuju se načini izrade i primena strateških planova  škola kroz proces implementacije akcionih planova samovrednovanja u školske razvojne planove. U integrisanom procesu menja se i ideja i praksa učenja. Stvara se potreba za otvorenošću i stalnom spremnošću za usvajanjem i primenom novih znanja, veština i sposobnosti, tokom celog života.

Preuzmi ceo dokument

ULOGA I PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

U USPOSTAVLJANJU SISTEMA SAVREMENOG MENADŽMENTA ŠKOLA

Marko Selaković,  direktor, Agencija StratCom
Dr Željko M. Papić,  docent, Tehnički fakultet u Čačku

Rezime: Kontinuirano unapređenje obrazovnog sistema i njegovo usaglašavanje sa savremenim tendencijama u nastavi neizostavno nalaže i unapređenja u sistemu menadžmenta škola, koje su osnovni nosioci obrazovne funkcije. Cilj rada je sagledavanje nivoa i načina primene informacionih tehnologija u upravljanju školama, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u osiguranju kvaliteta upravljanja procesima koji se odvijaju u školi. Analiziran je uzorak od 40 srednjih stručnih škola sa područja Republike Srbije, kroz anketiranje direktora i sumiranje primera primene informacionih tehnologija. Prepoznato je da stepen primene informacionih tehnologija u upravljanju školama veoma varira, od potpunog nekorišćenja do svakodnevne primene na veliki broj procesa. Takođe, identifikovane su mogućnosti za dalje institucionalno unapređenje osiguranja kvaliteta u menadžmentu škola kroz upotrebu savremenih informacionih tehnologija. Uočena je korelacija između stepena razvijenosti škola i njihove adaptabilnosti u pogledu prilagođavanja obrazovne ponude potrebama tržišta sa nivoom primene informacionih tehnologija u upravljanju školama. U sklopu zaključaka rada, sagledane su i potrebe direktora škola za daljim stručnim osposobljavanjem za primenu informacionih tehnologija u upravljanju obrazovnim institucijama i inoviranju obrazovne ponude.
Preuzmi ceo dokument

OČUVANJE I NADOGRADNJA ORGANIZACIJSKOG ZNANJA

U UPRAVLJANJU SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

Marko Selaković, StratCom
Rada Karanac, Ministarstvo prosvete Republike Srbije – Školska uprava Čačak

Rezime: Kontinuirano unapređenje obrazovnog sistema Republike Srbije i njegovo usaglašavanje sa evropskim tendencijama nalaže unapređenja u sistemu menadžmenta škola, kao osnovnih nosilaca obrazovne funkcije. Jedan od ključnih mehanizama osiguranja kvaliteta u upravljanju školom jeste uspostavljanje sistema očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja. Ovaj aspekt je posebno značajan, imajući u vidu specifičnosti srednjeg stručnog obrazovanja, pre svega u pogledu velikog broja procesa koji se svakodnevno odvijaju. Cilj rada je sagledavanje nivoa i načina primene mehanizama za očuvanje i dalju nadogradnju organizacijskog znanja u upravljanju srednjim stručnim školama, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u osiguranju kontinuiteta i kvaliteta upravljanja procesima u školi. Analiziran je uzorak od 35 srednjih stručnih škola iz Republike Srbije, anketiranjem direktora i sumiranjem primera očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja u školama. Prepoznato je da škole u najvećoj meri ne primenjuju dodatne mehanizme za očuvanje organizacijskog znanja, osim zakonom predviđenih. Identifikovane su mogućnosti za unapređenje očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja kroz uspostavljanje odgovarajućih procedura u upravljanju školama. U sklopu zaključaka rada, sagledani su institucionalizovani mehanizmi za očuvanje organizacijskog znanja u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji i predložene su mere koje mogu rezultirati unapređenjem mehanizama za nadogradnju organizacijskog znanja neophodnog za upravljanje ključnim procesima škole.
Ključne reči: ORGANIZACIJSKO ZNANJE /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE

online

facebook banner

Broj pregleda
1673065