ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК, СРБИЈА

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

У ЦСУ Чачак 25. фебруара 2023. одржан је  семинар Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија. Семинар су водили  аутори Далибор Чукљевић и  Зоран Луковић. Циљ семинара је оспособљавање наставника за употребу савремених технологија за израду статичких и динамичких презентација у различитим појавним облицима, као и креирање и обраду хипермедијалних садржаја потребних за израду презентација.Присуствовало је 20 наставника.

 “Предузетништво у музици и музичком образовању”

У ЦСУ Чачак, 25. фебруара 2023. одржан је семинар за наставнике музичке културе “Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС", Циљ обуке је стицање знања и вештина за рад у области предузетничког организовања и рада у музичкој делатности. Учествовали су наставницици из чачанских школа.

Семинар за наставнике ОШ"Филип Филиповић" Чачак

У организацији ЦСУ Чачак, 25. фебруара 2023, у ОШ "Филип Филиповић" Чачак,  одржан је семинар ,„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“Циљ семинара је унапређење компетенција запослених у образовно васпитним институцијама за препознавање знакова упозорења, и правовремену трансдисциплинарну интервенцију у заштити деце од занемаривања и злостављања. Семинар су водиле ауторке Светлана Дражовић, дипл.психолог, Центар за социјални рад Краљево; и Соња Јаћовић, мастер педагог, Центар за социјални рад Краљево.

Радионица на тему "Рад на порталу јавних набавки"

У ЦСУ Чачак 21. фебруара 2023.године организована је радионица на тему "Рад на порталу јавних набавки".Први део радионице  обухватио је Практичну обуку: Регистрација на Порталу, израда и објављивање плана јавних набавки, добијање информација о планираним и покренутим набавкама, израда и објављивање позива и конкурсне документације, појашњење и измена конкурсне документације. Други део Радионице односио се на: Израду и подношење понуда, измене, допуне и опозив понуде, отварање понуда, записник и појашњење понуда, стручна оцена понуда, комуникација наручиоца и понуђача, извештај о поступку, доношење одлуке о додели уговора и обустави поступка, увид у понуде, подношење захтева за заштиту права и поступање наручиоца у случају поднетог захтева. Предавач је Марко Радаковић, консултант за јавне набавке.

Одржан стручни скуп у Ивањици

Стручни скуп Спровођење васпитних и васпитно дисциплинских поступака-законодавни оквир и пракса, одржан је 13. фебруара 2023. у  ивањичкој  Гимназији.

Теме стручног скупа су веома актуелне, па се овај скуп одржава већ по пети пут. Ауторке скупа су Марија Вуловић и Гордана Поповић Божанић. Присуствовало је 40 наставника.

Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у школи

У организацији ЦСУ Чачак, 11. фебруара 2023. одржан је семинар Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина ) у  Саобраћајној школи Пинки, Нови Сад. Семинар су водиле ауторке Jaсмина Кандић Шипетић, спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак и Ана Богдановић, дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак. 

Методе и технике у настави усмереној на исходе

У ЦСУ Чачак 11. фебруара 2023. одржан је  семинар Методе и технике у настави усмереној на исходе. Семинар воде аутори Зорица Димитријевић, дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице. Присуствовали су запослени у Моравичком округу.

Од планирања до рефлексије у Техничкој школи ГСП у Београду

У организацији ЦСУ Чачак, 11. фебруара 2023. одржан је семинар Од планирања до рефлексије у Техничкој школи ГСП у Београду. Семинар су водиле ауторке Катарина Дуњић Мандић, дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак и Татјана Јаћимовић, школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак. 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

У ЦСУ Чачак, 7. фебруара 2023. одржан је стручни скуп "Пламирање, праћење и вредновање постигнућа ученика". Циљ скупа је пружање подршке учесницима у планирању и припремању различитих облика рада и активности и праћењу постигнућа ученика у складу са циљевима и исходима наставе. Учествовао је 31 наставник.

Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Први одржан  семинар у овој години у ЦСУ Чачак, 28. јануара  2023. под назиивом  "Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”. Семинару су присуствовали запослени у ПУ "Моје детињство". Циљ семинара је оснаживање и едукација практичара за развој и имплементацију кључних елемената модела транзиције детета из породице у вртић. Присуствовало је 30 вапитача.

online

facebook banner

Број прегледа чланака
2215673