U UPRAVLJANJU SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA U REPUBLICI SRBIJI

Marko Selaković, StratCom
Rada Karanac, Ministarstvo prosvete Republike Srbije – Školska uprava Čačak

Rezime: Kontinuirano unapređenje obrazovnog sistema Republike Srbije i njegovo usaglašavanje sa evropskim tendencijama nalaže unapređenja u sistemu menadžmenta škola, kao osnovnih nosilaca obrazovne funkcije. Jedan od ključnih mehanizama osiguranja kvaliteta u upravljanju školom jeste uspostavljanje sistema očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja. Ovaj aspekt je posebno značajan, imajući u vidu specifičnosti srednjeg stručnog obrazovanja, pre svega u pogledu velikog broja procesa koji se svakodnevno odvijaju. Cilj rada je sagledavanje nivoa i načina primene mehanizama za očuvanje i dalju nadogradnju organizacijskog znanja u upravljanju srednjim stručnim školama, sa posebnim osvrtom na njihovu primenu u osiguranju kontinuiteta i kvaliteta upravljanja procesima u školi. Analiziran je uzorak od 35 srednjih stručnih škola iz Republike Srbije, anketiranjem direktora i sumiranjem primera očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja u školama. Prepoznato je da škole u najvećoj meri ne primenjuju dodatne mehanizme za očuvanje organizacijskog znanja, osim zakonom predviđenih. Identifikovane su mogućnosti za unapređenje očuvanja i nadogradnje organizacijskog znanja kroz uspostavljanje odgovarajućih procedura u upravljanju školama. U sklopu zaključaka rada, sagledani su institucionalizovani mehanizmi za očuvanje organizacijskog znanja u srednjim stručnim školama u Republici Srbiji i predložene su mere koje mogu rezultirati unapređenjem mehanizama za nadogradnju organizacijskog znanja neophodnog za upravljanje ključnim procesima škole.
Ključne reči: ORGANIZACIJSKO ZNANJE /MENADŽMENT /OBRAZOVANJE