{gallery}aktelno/obrazovna_postignuca_2013{/gallery}

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, одржан  је 1. и 2. јуна 2013. године семинар „ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА И ИНТЕГРАСАНИ ТЕМАТСКИ ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ.“ Аутор семинара је Љиљана Левков, а релизатор је Биљана Стојановић. Семинар се првенствено односио на унапређење компетенција К2, реализацијом општих и специфичних циљева:

Унапређивање квалитета наставе усмерене на образовна постигнућа и интегрисан тематски приступ;

ачање професионалних компетенција наставника;

 Организовање стандарда постигнућа у смислене целине теме у оквиру једног или више наставних предмета;

-Развијање веза међу наставним предметима;

Током реализације семинара обрађени су следећи наставни садржаји:

 1. Важна питања савремене наставе и учења.
 2.  Настава и учење усмерени на стандарде постигнућа.
 3.  Стандарди постигнућа и садржаји програма.
 4. Тема и тематски приступ настави и учењу.
 5.  Тема/ теме као део школског програма.
 6. Методе и технике у односу на циљеве и стандарде постигнућа.
 7. Наставник и његова улога у савременој настави и учењу.
 8. Програмске садржаје учесници реализују семинара у оквиру следећих активности:
 9. Издвајање стандарда постигнућа из различитих наставних предмета и груписање и у смислену целину;
 10. У односу на груписане стандарде постигнућа дефинишу се назив теме и циљеви;
 11. У односу на стандарде постигнућа бирају се садржаји који омогућавају ефикасно остваривање стандарда постигнућа;
 12. Уочавање и вежбање различитих могућности и примене тематског приступа у настави;
 13. Предлагање и анализирање метода и техника рада, избор одговарајуће методе;
 14. Планирање, организовање и реализовање тимског рада у процесу издвајања и груписања стандарда постигнућа, обликовања теме и избора садржаја;
 15. Планирање и дидактичко-методичко обликовање теме;
 16. Реализација обликоване теме и праћење ефеката;
 17. Приказивање и образлагање предлога и резултата рада групе;
 18.  Анализирање, дискусија, аргументација о предностима и недостацима одабране теме и методе у односу на циљеве учења и узраст ученика.

Семинару је присуствовало 15 наставника ОШ „Милица Павловић“ из Чачка.