{gallery}aktelno/nis_dokumentacija_8_2013{/gallery}

U organizaciji Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak, koji je ujedno i akreditovao ovaj simpozijum, u Nišu je 8. juna 2013. godine, u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, održan  SIMPOZIJUM na temu „Unapređivanje vođenja školske dokumentacije“.

Autori simpozijuma su Slađana Mijatović, Danijela Kovačević Mikić i Rada Karanac, savetnice u Školskoj upravi u Čačku.

Teme koje su obrađivane na simpozijumu su:

   – značaj dokumentovanja aktivnosti u samovrednovanju, školskom razvojnom planiranju, stručnom usavršavanju, kao i programu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;

  – izrada izveštaja o samovrednovanju;

  – pisanje izveštaja o realizaciji školskog razvojnog plana;

  – vođenje zapisnika na sastancima tima/timova za samovrednovanje, tima za zaštitu od nasilja i stručnog aktiva za razvojno planiranje;

  – unapređivanje evidencionih listova za prijavu nasilja u školi, pisanje  plana zaštite učenika od nasilja, pisanje izveštaja tima za zaštitu od nasilja – predlozi obrazaca i pravljenja baze podataka po nivoima nasilja;

  – izveštaji o realizaciji ličnog plana profesionalnog razvoja, godišnjeg plana stručnog usavršavanja (predlozi obrazaca, zapisnika, izveštaja i elektronske baze podataka);

  – ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka o samovrednovanju, školskom razvojnom planiranju, stručnom usavršavanju i programu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja: prikaz primera dobre prakse iz škola (izveštaji, zapisnici, akcioni planovi, baze podataka).

   Unapređivanje dokumentacije koja se odnosi na školski program, godišnji plan rada, izveštaj o radu, praćenje napredovanja učenika i profesionalni portfolio:
Školski program kao ogledalo celokupnog obrazovno-vaspitnog rada i života škole; primeri dobre prakse: struktura školskog programa, zapisnici stručnog aktiva za izradu školskog programa, izveštaji o radu);

–   Struktura godišnjeg plana rada kao operativnog i konkretnog dokumenta proisteklog iz školskog programa: primeri dobre prakse  (forma i struktura godišnjeg plana rada škole, predlozi za unapređivanje strukture godišnjeg plana rada);

–   Struktura izveštaja o radu škole kao ključnog dokaza o ostvarenosti obrazovno-vaspitnih ciljeva i programa rada; predlozi forme i strukture izveštaja, prikaz primera dobre prakse;

–   Dokumentacija o uspehu i praćenju napredovanja učenika i učenički portfolio: predlozi forme i strukture učeničkog portfolija, primeri obrazaca za praćenje napredovanje i vrednovanje učeničkih postignuća, ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka, primeri dobre prakse;

– Izrada profesionalnog portfolija nastavnika: dokumentacija  nastavnika o saradnji  sa lokalnom zajednicom i roditeljima, izveštaji i zapisnici o radu u stručnim organima ili timskom radu, ažuriranje i/ili unapređivanje baze podataka.

Način vođenja pedagoške dokumentacije o učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i vaspitanju.
– zakonska i podzakonska regulativa – prezentacija;

– Individualizovani način rada i  dokumentacija o individualizaciji: način i mesto evidentiranja, pisanje izveštaja, unapređivanje dokumentovanja individualizacije (obrasci), prikaz primera dobre prakse, diskusija.

– individualni obrazovni plan: izrada pedagoškog profila, izrada IOP-a (primeri dobre prakse planova), pisanje izveštaja, izrada zapisnika sa sastanaka tima za IOP, predlog obrazaca za praćenje i vrednovanje individualnog obrazovnog plana, diskusija.

Učesnici sipozijuma su imali priliku da čuju kolika je važnost postojanja  dobre dokumentacije, dobre organizacije i dobrog planiranja u jednoj vaspitnoobrazovnoj ustanovi kao i za sam vaspitnoobrazovni proces.

Simpozijumu „Unapređivanju vođenja školske dokumentacije“  prisustvovalo je 106 nastavnika i stručnih saradnika iz Niša, Aleksinca, Vranja, Kraljeva, Kruševca, Vladičinog Hana, Bujanovca, Blaca, Surdulice, Leskovca, Novog Sada, Dimitrovgrada, Jagodine, Ćuprije, Raške, Ražnja, Ćićevca, Trstenika, Prokuplja, Žitorađa, Merošina, Vrnjačke Banje.

   Pre početka simpozijuma Suzana Simeunović, direkorka vrtića iz Čačka, održala je sastanak sa stručnim saradnicima predškolskih ustanova, na kojem su razmatrane mogućnosti daljeg stručnog usavršavanja, napredovanja, kao i razmene primera dobre prakse predškolskih ustanova Srbije.