{gallery}aktelno/smederevo_5_jun_2013{/gallery}

Симпозијум «Унапређивање вођења школскле документације» одржан је у суботу, 15. Јуна 2013. године у Регионалном центру у Смедереву.

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије – Центар Ниш, организовало је састанак чланова Удружења који припадају Моравичком, златиборском, Колубарском, Шумадијском, Подунавском, Браничевском и Борском округу. Састанак је почео у 11 часова.

       Сузана Симеуновић, председник Центра Ниш, а у оквиру Удружења стручних сарадника Предшколскух установа Србије, представила је члановима досадашњи рад Центра Ниш, а потом се разговарало о правцу развоја и будућим темама којима би требало да се бави Удружење, са циљем афирмације професије стручног сарадника и сарадника у предшколству. Сви чалнови су узели активно учешће.

Након састанка, реализован је стручни скуп СИМПОЗИЈУМ „Унапређивање вођења школске документације“, који је акредитовао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Чачку.

Скуп је био отворен и за чланове Центра Београд и Центра Нови Сад Удружења, као и за чланове Удружења васпитача Србије и Савеза удружења медицинских сестара.

Аутори симпозијума су Слађана Мијатовић, Данијела Ковачевић Микић и Рада Каранац, саветнице у Школској управи у Чачку.

Теме које су обрађиване на симпозијуму су:

– Значај документовања активности у самовредновању, школском развојном планирању, стручном усавршавању, као и програму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања:

– израда извештаја о самовредновању;

– писање извештаја о реализацији школског развојног плана;

– вођење записника на састанцима тима/тимова за самовредновање, тима за заштиту од насиља и стручног актива за развојно планирање;

– унапређивање евиденционих листова за пријаву насиља у школи, писање  плана заштите ученика од насиља, писање извештаја тима за заштиту од насиља – предлози образаца и прављења базе података по нивоима насиља;

-извештаји о реализацији личног плана професионалног развоја, годишњег плана стручног усавршавања (предлози образаца, записника, извештаја и електронске базе података);

– ажурирање и/или унапређивање базе података о самовредновању, школском развојном планирању, стручном усавршавању и програму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања: приказ примера добре праксе из школа (извештаји, записници, акциони планови, базе података);

 Унапређивање документације која се односи на школски програм, годишњи план рада, извештај о раду, праћење напредовања ученика и професионални портфолио:

 – Школски програм као огледало целокупног образовно-васпитног рада и живота школе; примери добре праксе: структура школског програма, записници стручног актива за израду школског програма, извештаји о раду);

–   Структура годишњег плана рада као оперативног и конкретног документа проистеклог из школског програма: примери добре праксе  (форма и структура годишњег плана рада школе, предлози за унапређивање структуре годишњег плана рада);

–   Структура извештаја о раду школе као кључног доказа о остварености образовно-васпитних циљева и програма рада; предлози форме и структуре извештаја, приказ примера добре праксе;

–   Документација о успеху и праћењу напредовања ученика и ученички портфолио: предлози форме и структуре ученичког портфолија, примери образаца за праћење напредовање и вредновање ученичких постигнућа, ажурирање и/или унапређивање базе података, примери добре праксе;

– Израда професионалног портфолија наставника: документација  наставника о сарадњи  са локалном заједницом и родитељима, извештаји и записници о раду у стручним органима или тимском раду, ажурирање и/или унапређивање базе података;

Начин вођења педагошке документације o ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

–  Законска и подзаконска регулатива – презентација;

– Индивидуализовани начин рада и  документација о индивидуализацији: начин и место евидентирања, писање извештаја, унапређивање документовања индивидуализације (обрасци), приказ примера добре праксе, дискусија.

– Индивидуални образовни план: израда педагошког профила, израда ИОП-а (примери добре праксе планова), писање извештаја, израда записника са састанака тима за ИОП, предлог образаца за праћење и вредновање индивидуалног образовног плана, дискусија.

 Учесници сипозијума су имали прилику да чују колика је важност постојања  добре документације, добре организације и доброг планирања у једној васпитнообразовној установи као и за сам васпитнообразовни процес.

Симпозијуму је присуствовало 37 стручних сарадника ПУ из Смедерева, Мале Крсне, Лознице, Кучева, Петровца на Млави, Колара, Пожаревца, Новог Сада, Великог Градишта, Панчева, Шапца, Лучана, Ивањице, Азање, Смедеревске Паланке..

Скуп је трајао од 13 до 16.15 часова, a сви учесници су добили по 1 бод стручног усавршавања.