У организацији Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, 10. јуна 2013. године, у сали Скупштине општине Горњи Милановац, одржан је СИМПОЗИЈУМ на тему „Унапређивање вођења школске документације“.

Аутори симпозијума су Слађана Мијатовић, Данијела Ковачевић Микић и Рада Каранац.

{gallery}aktelno//gornji_milanovac_2013{/gallery}

Теме које су обрађиване на симпозијуму су:

–  Значај документовања активности у самовредновању, школском развојном планирању, стручном усавршавању, као и програму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања:

– Израда извештаја о самовредновању;

–  Писање извештаја о реализацији школског развојног плана;

–  Вођење записника на састанцима тима/тимова за самовредновање, тима за заштиту од насиља и стручног актива за развојно планирање;

– Унапређивање евиденционих листова за пријаву насиља у школи, писање  плана заштите ученика од насиља, писање извештаја тима за заштиту од насиља – предлози образаца и прављења базе података по нивоима насиља;

– извештаји о реализацији личног плана професионалног развоја, годишњег плана стручног усавршавања (предлози образаца, записника, извештаја и електронске базе података);

– Ажурирање и/или унапређивање базе података о самовредновању, школском развојном планирању, стручном усавршавању и програму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања: приказ примера добре праксе из школа (извештаји, записници, акциони планови, базе података);

 Унапређивање документације која се односи на школски програм, годишњи план рада, извештај о раду, праћење напредовања ученика и професионални портфолио:

– Школски програм као огледало целокупног образовно-васпитног рада и живота школе; примери добре праксе: структура школског програма, записници стручног актива за израду школског програма, извештаји о раду);

 

   Структура годишњег плана рада као оперативног и конкретног документа проистеклог из школског програма: примери добре праксе  (форма и структура годишњег плана рада школе, предлози за унапређивање структуре годишњег плана рада);

   Структура извештаја о раду школе као кључног доказа о остварености образовно-васпитних циљева и програма рада; предлози форме и структуре извештаја, приказ примера добре праксе;

   Документација о успеху и праћењу напредовања ученика и ученички портфолио: предлози форме и структуре ученичког портфолија, примери образаца за праћење напредовање и вредновање ученичких постигнућа, ажурирање и/или унапређивање базе података, примери добре праксе;

– Израда професионалног портфолија наставника: документација  наставника о сарадњи  са локалном заједницом и родитељима, извештаји и записници о раду у стручним органима или тимском раду, ажурирање и/или унапређивање базе података;

 Начин вођења педагошке документације o ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању.

–  Законска и подзаконска регулатива – презентација;

–  Индивидуализовани начин рада и  документација о индивидуализацији: начин и место евидентирања, писање извештаја, унапређивање документовања индивидуализације (обрасци), приказ примера добре праксе, дискусија.

Индивидуални образовни план: израда педагошког профила, израда ИОП-а (примери добре праксе планова), писање извештаја, израда записника са састанака тима за ИОП, предлог образаца за праћење и вредновање индивидуалног образовног плана, дискусија.

 Учесници сипозијума су имали прилику да чују колика је важност постојања  добре документације, добре организације и доброг планирања у једној васпитнообразовној установи као и за сам васпитнообразовни процес.

Симпозијуму „Унапређивању вођења школске документације“  присуствовало је 104 професора основних и средњих школа из Горњег Милановца и то:

–  27 професора Економско – трговачке школе;

–  21 професор Гимназије;

– 17 наставника ОШ „Десанка Максимовић“;

– 18 наставника ОШ „Свети Сава“;

– 19 професора Техничке школе;

– 1 наставник ОШ „Таковски устанак“;