{gallery}aktelno/portfolio_2013{/gallery}

У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Чачак, одржан је 25.9.2013. године  акредитовани стручни скуп – саветовање „Портфолио запослених у образовању – фактор професионалног развоја“. Саветовању је присуствовало 79 наставника, васпитача и стручних сарадника из образовних установа из Чачка, Ужица, Лучана и Пожеге.
Аутори и реализатори овог скупа су Марина Павловић,  психолог у ОШ „Танаско Рајић“, Наташа Турунташ, наставница српског језика у ОШ „Танаско Рајић“ и Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник у Школској управи Чачак.

На скупу су детаљно приказани делови портфолија, документа и прилози који се у њему могу наћи, а који већ постоје и користе се у пракси образовно васпитних установа.Полазници скупа су упознати са законском регулативом која се односи на лични професионални портфолио, о вези портфолија и компетенција за професију наставника, усклађености са стандардима квалитета рада установе, као и са нацртом структуре портфолија. Зa пoтрeбe oвoг скупa, aутoри су крeирaли низ прeдлoгa зa дoкумeнтoвaњe мнoгoбрojних aспeкaтa oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa, a кojи су учeсницимa скупa дaти нa рaзмaтрaњe и кoришћeњe (рaди eфикaсниjeг структурирaњa пoртфoлиja у oчeкивaњу  пoдзaкoнскoг aктa кojим би сe систeмски прeцизирaлa  структурa пoртфoлиja). 

Полазници скупа су у електронској форми добили материјале које могу користити у пракси, а детаљно су упознати са начином и могућностима те примене.
Са обзиром да су запослени у образовним установама (васпитачи, наставници и стручни сарадници) у законској обавези да 1. септембра 2014. године имају израђен лични професионални портфолио, а да још увек нису донешена подзаконска акта у вези са тим, овај скуп је оцењен као веома актуелан и користан.

На овом стручном скупу су дефинисани закључци који ће бити прослеђени Заводу за унапређење образовања и васпитања.