{gallery}aktelno/goca_27{/gallery}У ЦСУ Чачак организован је стручни скуп са веома актуелном темом. Циљ скупа је јачање компетенција наставника и директора у домену познавања и примене законске регулативе, педагошке документације у области васпитног рада са ученицима у циљу постизања позитивне промене и јачања одговорности ученика,оспособљавање учесника/ца за примену инструмената, метода и техника у изради и реализацији планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено корисног рада.Ауторке скупа су Гордана Поповић Божанић, школски педагог и Марија Вуловић, школски психолог. Присуствовало је 48 учесника.