{gallery}aktelno/javne-naabavke{/gallery}У ЦСУ Чачак 21. фебруара 2023.године организована је радионица на тему „Рад на порталу јавних набавки“.Први део радионице  обухватио је Практичну обуку: Регистрација на Порталу, израда и објављивање плана јавних набавки, добијање информација о планираним и покренутим набавкама, израда и објављивање позива и конкурсне документације, појашњење и измена конкурсне документације. Други део Радионице односио се на: Израду и подношење понуда, измене, допуне и опозив понуде, отварање понуда, записник и појашњење понуда, стручна оцена понуда, комуникација наручиоца и понуђача, извештај о поступку, доношење одлуке о додели уговора и обустави поступка, увид у понуде, подношење захтева за заштиту права и поступање наручиоца у случају поднетог захтева. Предавач је Марко Радаковић, консултант за јавне набавке.