КРОЗ ПРИМЕНУ КОНЦЕПТА УПРАВЉАЊА ЗНАЊЕМ

Марко Селаковић, СтратЦом
Др Жељко М. Папић, Технички факултет, Чачак

Резиме: Један од кључних аспеката примене концепта управљања знањем лежи у креирању и обликовању понуде производа. Специфичност средњег стручног образовања огледа се у чињеници да, упркос постојању компетиције сличне тржишној приликом уписа ученика, креирање адекватне образовне понуде представља апсолутни предуслов конкурентности школе. Циљ рада је сагледавање примене управљања знањем у креирању и имплементацији нових образовних профила у средњим стручним школама у Републици Србији, уз компарацију управљања знањем у развоју образовне понуде школа са управљањем знањем у развоју нових тржишно оријентисаних производа у привреди. Анализирани су концепти развоја 7 нових-огледних образовних профила у 35 средњих стручних школа, кроз анализу уписа, анкетирање предметних наставника, директора школа и представника привреде. Такође, анализиране су и промене у уписној политици школа и степен повећања њихове конкурентности и атрактивности у периоду 2005-2009. Идентификовано је да је управљање знањем од круцијалног значаја за адекватно планирање уписне политике и обликовање образовне понуде школа, као и да школе које системски користе управљање знањем показују знатно виши ниво адаптабилности у односу на друге школе. У склопу закључака рада, сагледани су механизми за даље проширење примене управљања знањем и предложена примена развојних решења из привреде у обликовању образовне понуде средњих стручних школа у Републици Србији.
Кључне речи: УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ