У УПРАВЉАЊУ СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Марко Селаковић, СтратЦом
Рада Каранац, Министарство просвете Републике Србије – Школска управа Чачак

Резиме: Континуирано унапређење образовног система Републике Србије и његово усаглашавање са европским тенденцијама налаже унапређења у систему менаџмента школа, као основних носилаца образовне функције. Један од кључних механизама осигурања квалитета у управљању школом јесте успостављање система очувања и надоградње организацијског знања. Овај аспект је посебно значајан, имајући у виду специфичности средњег стручног образовања, пре свега у погледу великог броја процеса који се свакодневно одвијају. Циљ рада је сагледавање нивоа и начина примене механизама за очување и даљу надоградњу организацијског знања у управљању средњим стручним школама, са посебним освртом на њихову примену у осигурању континуитета и квалитета управљања процесима у школи. Анализиран је узорак од 35 средњих стручних школа из Републике Србије, анкетирањем директора и сумирањем примера очувања и надоградње организацијског знања у школама. Препознато је да школе у највећој мери не примењују додатне механизме за очување организацијског знања, осим законом предвиђених. Идентификоване су могућности за унапређење очувања и надоградње организацијског знања кроз успостављање одговарајућих процедура у управљању школама. У склопу закључака рада, сагледани су институционализовани механизми за очување организацијског знања у средњим стручним школама у Републици Србији и предложене су мере које могу резултирати унапређењем механизама за надоградњу организацијског знања неопходног за управљање кључним процесима школе.
Кључне речи: ОРГАНИЗАЦИЈСКО ЗНАЊЕ /МЕНАЏМЕНТ /ОБРАЗОВАЊЕ