Каталошки број – 239
Назив програма – Деца са развојним и психичким тешкоћама (хиперактивност, аутистични спектар, поремећаји школских вештина) у школи
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак
Реализатори – Jaсмина Кандић Шипетић, Спец.мед.психологије,МА гешт.психотерап, Савтовалиште за децу и младе, ДЗ Чачак; Ана Богдановић, Дипломирани дефектолог-логопед, ШОСО “1. новембар” Чачак
Област – деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције – к2, к23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Повећање компетенција наставника и стручних сарадника за унапређивање образовног рада и развијање новог приступа у настави и стратегија учења код деце са тешкоћама у развоју.
Специфични циљеви – Упознавање запослених у установама са карактеристикама деце са: поремећајима из спектра аутизма, АДХД, поремећајем школских вештина; Припрема наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа у раду са децом са тешкоћама у развоју; Развијање знања за планирање и примену ИОП- а кроз развијање специфичних стратегија учења; Унапређивање вештина за израду дидактичких средстава и материјала у раду са децом са тешкоћама у развоју; Стицање знања и повећавање сензитивности за бољу сарадњу са родитељима.
Очекивани исходи – Наставници у сарадњи са стручним сарадницима су бољи у препознавању развојних одступања и прилагођавању начин рада развојних могућности ученика код ученика • Наставници и стручни сарадници су успешнији у идентификацију и организацији рада са децом са карактеристикама АСД спектра поремећаја • Наставници и стручни сарадници су успешнији у идентификацију и организацији рада са децом са карактеристикама хиперкинетског (АДХД) поремећаја • Наставници и стручни сарадници су бољи у правовременом препознавању и организовању рада са децу са премећајем школских вештина
Теме – Развојне (когнитивно, емоционално, социјалне) могућности деце, Дисхармоничност развоја, АДД/АДХД – Дефицит пажње и хиперактивност, специфичан развојни поремећај школских вештина- дислексија, аутистичан спектар поремећаја – АСД, специфичан развојни поремећај школских вештина- дисграфија и дискалкулија, стратегије рада са децом са развојним и психичким тешкоћама
Број учесника – 30
Трајање – два дана
Бодова – 16