Каталошки број – 241
Назив програма – Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Реализатори – Верица Стојић, Дипломирани дефектолог – логопед, ОШ „Милица Павловић“ Чачак; Марија Ђукић, Доктор математичких наука, Факултет техничких наука у Чачку
Област – деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању
Компетенције – К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23
Приоритетна област – Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у предшколској установи, директор/помоћник директора, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Повећање нивоа знања наставника, васпитача и стручних сарадника о дискалкулији као специфичној сметњи у учењу.
Специфични циљеви – Стицање и унапређивање знања о узроцима и појавним облицима дискалкулије, њено препознавање, процену потреба деце и ученика за додатном подршком, и пружање подршке деци и ученицима са овом тешкоћом.
Очекивани исходи – Очекујемо да ће васпитачи и наставници по завршетку обуке стећи потребна знања, да могу да препознају дете и ученика са дискалкулијом, и да могу да му пруже адекватну подршку. Васпитачи ће моћи да раде на развијању предматематичких вештина. Наставници разредне и предметне наставе ће израђивати материјал примерен ученицима са дискалкулијом.
Теме – Теоријска одређења дискалкулије, неуролошки механизми настанка, симптоми и дијагностиковање, значај и развијање предматематичких вештина, наставни модели у раду са децом и ученицима са дискалкулијом, израда колаборативног пројекта, евалуација и завршна разматрања
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8