Каталошки број – 3
Назив програма – Компетенције школског библиотекара
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Реализатори – Биљана Лукић, Професор разредне наставе, ОШ “Милица Павловић“ Чачак; Дубравка Илић, Дипломирани правник, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Област – библиотекарство
Компетенције – К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовањуЦиљна група – стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Савладавање правилног библиотечког пословања. Интегрисање програма рада библиотеке у образовно васопитни рад. Упознавање компетенција за стицање звања. Примена дигиталних алата у реализацији активности са ученицима и наставницима.
Специфични циљеви – Усвајање неопходних стручних знања из библиотечко-информационе делатности, неопходних за рад у школској библиотеци: упознавање законских и подзаконских прописа. Учење и усвајање стручних информација у поступку физичке и стручне обраде монографских и евиденције серијских публикација; упознавање правила о садржају фондова школских библиотека и смештају публикација; упознавање и организовање инструмената информације о књижном фонду у библиотеци; научити поступак, значај и обавезу вршења ревизије књижног фонда. Кроз процес самовредновања проценити компетенције које су потребне за стицање звања.Представљање Правилника о стручном усавршавања. Практичан рад – упознати алате Kahoot и Escape room као занимљивији приступ у раду.
Очекивани исходи – Полазник правилно води Инвентарску књигу за монографске публикације. Самостално процењује сопствене компетенције за стицање звања. Примењује дигиталне алате у раду.
Теме – Представљање, значај школских библиотека у систему образовања, физичка и стручна обрада публикација, упознавање са актуелним библиотечко-информационим прописима, књижни фонд у школским библиотекама, ревизија библиотечко-информационе грађе у школској библиотеци, примена Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању-школски библиотекари, компетенције школских библиотекара за напредовање, интегрисање школске библиотеке у образовно васпитни рад, евалуација обуке.
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8