Каталошки број – 603
Назив програма – Методе и технике у настави усмереној на исходе
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице
Реализатори – Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница , пензионер; Весна Лучић, професор историје, ОШ “Стари град” Ужице
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К19, К23
Приоритетна област – Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета, директор/помоћник директора, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Општи циљеви – Унапређивање наставничких кометенција , проактивним приступом наставном процесу уз коришћење различитих метода/техника, графичких организатора у остваривању предметних исхода.
Специфични циљеви – Подизање наставничких компетенција за богаћење наставног процеса коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора. -Јачање наставничких компетенција за реализацију часова усмерених на исходе ,коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора.
Очекивани исходи – Наставници користе проактивне методе/технике и графичке организаторе у реализацији наставе усмерене на исходе. -Наставници припремају и реализују часове усмерене на исходе коришћењем разноврсних метода/техника и графичких организатора.
Теме – Веза метода/техника са исходима, дијалошка метода/технике- анализа и примена, текст метода/технике – анализа и примена, демонстративна метода/технике-сликовни материјал-анализа и примена, концептуалне мапе/ Графички организатори, технике евалуације и самоевалуације на примеру овог семинара
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8