Каталошки број – 645
Назив програма – Од планирања до рефлексије
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак
Реализатори – Катарина Дуњић Мандић, Дипломирани школски психолог – педагог , Гимназија, Чачак; Татјана Јаћимовић, Школски психолог – педагог , Техничка школа, Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К2, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета, директор/помоћник директора, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Оснаживање учесника за планирање, припремање, реализацију, праћење и вредновање процеса наставе и учења и сопствене праксе у складу са педагошко-методичким и психолошким знањима и законском регулативом.
Специфични циљеви – Оспособљавање за примену различитих облика рада уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика, циљева, исхода, садржаја и контекста у ком ради. Поступци за развијање наставничких и компетенција ученика. Унапређивање знања о когнитивном развоју ученика и различитим стиловима и стратегијама учења уз уважавање педагошко-методичке и законске регулативе. Развијање вештина конструктивне комуникације у школи. Унапређивање знања у изради педагошког профила ученика и начина рада усмерених отклањању тешкоћа у учењу. Подршка полазницима у разумевању и примени формативног праћења напредовања и оцењивања ученика. Унапређивање знања о изради задатака,писане провере знања. Унапређивање знања о примени техника за преиспитивање сопствене праксе.
Очекивани исходи – Након обуке, учесник је опособљен да: Планира и примењује различите облике рада уважавајући карактеристике,потребе ученика, циљеве, исходе, садржаје и контекст у ком ради. Развија своје и међупредметне компетенције код ученика. Примењује вештине конструктивне комуникације. Разликује и формулише циљеве и исходе учења. Прилагоди рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. Примењује принципе формативног праћења напредовања и оцењивања ученика. Примењује Блумову таксономију у припреми часа, изради задатака објективног типа и оцењивању. Осмисли час уважавајући процес учења и стилове учења ученика адолесцентног узраста. Сарађује са колегама у припремању и реализацији наставе. Критички анализира, преиспитује и вреднује свој рад.
Теме – Уводно предавање, планирање и припремање и наставе, Компетенције наставника и ученика, интерперсонална комуникација, психички развој и развојни процеси, настава и учење, прилагођавање рада на часу образовно-васпитним потребама ученика, писмене провере знања, рефлексивни практичар, тест провере стечених знања и вештина на обуци и Евалуација, припрема и реализација часа, развијање међупредметних компетенција
Број учесника – 30
Трајање – два дана
Бодова – 12