Каталошки број – 986
Назив програма – Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак
Реализатори – Јасмина Гајић, Дипломирани економиста , Економско-трговинска школа Сопот; Данијела Рвовић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Драгана Јаковљевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак; Ана Спасојевић, Дипломирани економиста, Економска школа Чачак
Област – стручни предмети у средњем стручном образовању
Компетенције – К1
Приоритетна област – Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процесаЦиљна група –  наставник стручних предмета – средња стручна школа
Општи циљеви – Оспособљавање наставника за остваривање исхода предмета у којима се оснивају виртуелна предузећа умрежавањем виртуелних предузећа Србије и применом услуга Сервисног центра Србије (у даљем тексту СЦС) и Централне виртуелне банке (у даљем тексту ЦВБ).
Специфични циљеви – Упознавање наставника са Националном мрежом виртуелних предузећа (у даљем тексту ВП) Србије, услугама које пружају СЦС и ЦВБ, начином функционисања банкарског софтвера и могућностима примене у настави стручних предмета у којима се оснивају ВП. Разумевање начина пословања на тржишту ВП, процедуре оснивања и промене података ВП, различитих услуга које пружају СЦС и ЦВБ, могућности које пружа банкарски софтвер. Савладавање и примена процедуре оснивања и промене података ВП, модалитети плаћања у националном платном промету, преузимања извода, одобравања кредита, отварања текућих рачуна запослених, креирања и коришћења „фиктивних“ предузећа у настави, отварања девизног рачуна,као и организација наставног процеса уз подршку виртуелне привреде.
Очекивани исходи – Наставник – учесник семинара: -проналази и успоставља контакт са пословним партнерима на националном тржишту ВП уз помоћ сајта СЦС; -примењује процедуру оснивања ВП, регистрацију промене података, реализује готовинске и безготовинске налоге, преузима изводе, аплицира за кредит, отвара текуће рачуне за запослене, креира и користи „фиктивна“ предузећа, отвара девизни рачун, у настави стручних предмета у којима се формирају ВП; – примењује услуге које пружају СЦС и ЦВБ у настави стручних предмета у којима се формирају ВП; -примењује on line банкарски софтвер ЦВБ у настави.
Теме – Уводни део, представљање СЦС и ЦВБ и процедура оснивања виртуелних предузећа, оснивање виртуелних предузећа и отварање текућег рачуна, примена on line банкарског софтвера у настави, девизно пословање у настави, завршна реч и евалуација
Број учесника – 24
Трајање – један дан
Бодова – 8