Каталошки број – 157
Назив програма – Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар
Реализатори – Милорад Дашић, магистар филолошких наука , Девета гимназија, Нови Београд; Ненад Гугл, Мастер филолошких наука, Трећа гимназија, Врачар
Област – васпитни рад
Компетенције – К4
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању
Циљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета
Општи циљеви – Стицање и развијање комуникацијских вештина наставника, потребних за квалитетну професионалну сарадњу и успешну реализацију наставних и ваннаставних активности.
Специфични циљеви – Јачање компетенција наставника за успешну комуникацију у школи. Оснаживање компетенција наставника за методичке приступе који подстичу тимски рад. унапређивање способности наставника за интердисциплинарни приступ настави и ваннаставним активностима. обучавање наставника за креирање настваних и ваннастваних активности које јачају тимски дух и развијају осећај припадности групи (вежбе, радионице). Развијање осећаја припадности и професионалне одговорности према наставника према колегама и ученицима.
Очекивани исходи – Очекује се да ће по завршетку обуке учесници бити оспособљени за професионалну и одговорну комуникацију у школи. По завршетку обуке учесници ће бити у стању да повезују наставне садржаје више предмета у наставне у целине. Очекује се да ће учесници, по завршетку обуке, радити на унапређивању међуљудских односа у школи и успостављању подстицајних околности за тимски рад. по завршетку обуке учесници ће бити у стању да осмисле и реализију интердисциплинарне часове. Након завршетка обуке учесници ће бити оспособљени да на време препознају потенцијлане препреке за тимски рад и међупредметну сарадњу, као и да подстицајно утичу на њихово превазилажење.
Теме – Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави, међупредметна сарадња.
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8