Каталошки број – 750
Назив програма – Увезивање и функционалност наставничке документације
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак
Реализатори – Сања Перовановић, Професор српског језика и књижевности, Медицинска школа Чачак; Данијела Ковачевић Микић, Мастер филолошких наука, Школска управа Чачак
Област – општа питања наставе
Компетенције – К1, К18, К23
Приоритетна област – Јачање компетенција за организацију и управљање радом установеЦиљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора, стручни сарадник у школи
Општи циљеви – Оснаживање наставника у програмирању, планирању и извештавању заснованом на аналитичко-истраживачкој пракси и прописаној законској регулативи. Повезивање кључних докумената у школи.
Специфични циљеви – Овладавање структуром школског програма, годишњег плана рада, оперативног плана, методичке припреме, евиденције о ученичким постигнућима (педагошка документација), портфолија наставника и извештаја о раду наставника и установе. Удео наставничке документације у школској документацији. Веза самовредновања, вредновања, развојног планирања и документације наставника. Повезаност различитих докумената у раду наставника. Анализа конкретних примера из праксе и размена добрих примера. Оснаживање стручних сарадника и директора/помоћника директора за педагошко-инструктивни надзор програмирања, планирања и извештавања у школи.
Очекивани исходи – Наставници ће бити у стању да документацију воде у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, област „Програмирање, планирање и извештавање“. Наставници разумеју важност аналитичко-истраживачке праксе. Наставници програмирају рад и израђују школску и педагошку документацију у складу са важећим прописима. Наставници остварују сарадњу и повезују различита документа у свом раду. Стручни сарадници и директори/помоћници директора остварују педагошко-инструктивни надзор програмирања, планирања и извештавања у школи према прописаној законској регулативи.
Теме – 1. УВОДНА КРАТКА РАДИОНИЦА, 2. ШТА СЕ У КОМ ДОКУМЕНТУ НАЛАЗИ?, 3. ИЗРАДА РАЗЛИЧИТИХ ДОКУМЕНАТА У РАДИОНИЦАМА, 4. ЧЕК-ЛИСТА ЗА ЛИЧНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, 5. ИЗВЕШТАВАЊЕ, 6. Повезаност планирања и програмирања са наставним процесом
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8