Каталошки број – 31
Назив програма – Водич за васпитне изазове у школи
Начин извођења – непосредно
Организатор – Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132
Контакт – Тања Аћимовић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 064/6424132
Аутори – Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак
Реализатори – Марија Вуловић, Дипломирани школски психолог-педагог, ОШ „Вук Караџић“ Чачак; Гордана Поповић-Божанић, Школски педагог, Економска школа Чачак
Област – васпитни рад
Компетенције – К3, К19, К23
Приоритетна област – Унапређивање стручних – предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовањуЦиљна група – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи, наставник изборних и факултативних програма/предмета, директор/помоћник директора
Општи циљеви – Оснаживање учесника/ца за планирање, реализовање и евалуацију васпитног рада са ученицима кроз употребу конструктивних поступака, протективних механизама, метода и техника,ресторативне дисциплине, a у циљу постизања позитивне промене и одговорности.
Специфични циљеви – Унапређивање познавања и примене законске регулативе у области васпитног рада у школи. Разумевање фактора настанка проблема у прилагођавању и понашању ученика. Оспособљавање учесника/ца за примену инструмената, метода и техника у узради и реализацији планова појачаног васпитног рада, оперативног плана заштите и друштвено корисног рада. Развијање механизама евалуације, протективних фактора и одрживости позитивних промена код ученика.
Очекивани исходи – Учесници/це примењују законску регулативу у области васпитног рада са ученицима. Учесници/це препознају факторе ризика у понашању ученика и планирају протективне технике. Учесници/це су оспосољени за примену инструмената, метода и техника у реализацији појачаног васпитног рада (ПВР), друштвено корисног рада (ДКР) и оперативног плана заштите(ОПЗ.) Учесници/це су ооспособљени за примену поступака евалуације и одрживости позитивних промена код ученика.
Теме – Уводно предавање, законска регулатива у области васпитног рада у школи, тешкоће прилагођавања и поремећаји понашања ученика у школи, процедуре и поступци у васпитном раду са ученицима, позитивне промене и одрживост
Број учесника – 30
Трајање – један дан
Бодова – 8